معنی کلمه بستنی حصیری یا نانی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به بستنی به انگلیسی in نوامبر 3, 2019

معنی کلمه بستنی حصیری یا نانی به انگلیسی می شود Ice cream sandwich

Leave a Reply